VYKONÁVAME ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY NASLEDOVNÝCH PLYNOVÝCH ZARIADENÍ (médium vykurovacie a technické plyny)

A. Technické zariadenia plynové skupiny A podľa druhu sú zariadenia pracujúce s nebezpečnými plynmi určené na
a) výrobu plynu s jednotkovým výkonom vyšším ako 10 Nm 3 /h vrátane zariadenia upravujúceho zloženie plynu na technické hodnoty vyžadované osobitným predpisom alebo odberateľom,

b) skladovanie plynu s pretlakom plynu do 0,05 MPa vrátane s vnútorným objemom nad 100 m 3 , napríklad v plynojeme a zásobníku,

c) plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynov s výkonom nad 10 Nm 3 /h,

d) zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlaková stanica) s výkonom nad 10 Nm 3 /h,

e) zvyšovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na výstupe vyšším ako 0,4 MPa,

f) znižovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe vyšším ako 0,4 MPa,

g) rozvod plynu s tlakom plynu nad 0,4 MPa a acetylénovod,

h) spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok nad 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní,

i) chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie nad 25 kg.

B. Technické zariadenia plynové skupiny B podľa druhu sú zariadenia pracujúce s nebezpečnými plynmi, ktoré sú určené na
a) výrobu plynu s jednotkovým výkonom do 10 Nm 3 /h vrátane,

b) skladovanie plynu s pretlakom plynu do 0,05 MPa vrátane s vnútorným objemom do 100 m 3 , napríklad v plynojeme a zásobníku,

c) plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynu s výkonom do 10 Nm 3 /h vrátane,

d) zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynu (tlaková stanica) s výkonom do 10 Nm 3 /h vrátane, ak umožňujú pripojiť viac ako dve fľaše na dopravu plynov,

e) zvyšovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na výstupe do 0,4 MPa vrátane,

f) znižovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad 25 Nm3/h okrem zariadení uvedených v písmene g),

g) rozvod plynu, a to pot rubné vedenie určené na rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia zaradeného do tohto potrubného vedenia s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm3/h vrátane s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane okrem potrubného vedenia určeného na rozvod acetylénu,

h) spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a spotrebiča, pri ktorom sa vyžaduje napojenie na odťah spalín

i) chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie od 3 kg do 25 kg vrátane.

Vykonávame
  • opravy a montáž plynových zariadení
  • odstránenie nedostatkov po revízií, na plynových zariadeniach
  • montáž, kontrola a skúška detektorov zemného plynu a CO

Ceny za vykonané práce sa stanovujú individuálne podľa druhu odbornej prehliadky a skúšky a rozsahu daného technického zariadenia. K vypracovaniu cenovej ponuky je väčšinou nutná obhliadka zariadenia, ktorú poskytujeme zdarma.

Zabezpečujeme vykonávanie východiskových a opakovaných úradných skúšok s OPO